Merk Fryslan Stichting Friesland erleben

Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden
Netherlands

Telephone +31 58 23307-40
Fax +31 58 23307-49
info@merkfryslan.nl

Trade fair hall

  • Hall 14 / G11
 Interactive hall map

Hall map

boot 2017 hall map (Hall 14): stand G11

Fairground map

boot 2017 fairground map: Hall 14